Select Pest

Hypoxylon Canker

Hypoxylon Canker
(Hypoxylon tinctor)
Armillaria Root Rot

Armillaria Root Rot
(Armillaria spp.)
Leafy Mistletoe

Leafy Mistletoe
(Phoradendron tomentosum)
Structural Root Rot

Structural Root Rot
(Ganoderma sp.)
Powdery Mildew

Powdery Mildew
(Oidium sp.)